تبلیغات
Ḡḯяłƴ - قـوانـیـن
整理 のデコメ絵文字 ᓆـَوانـیـטּ وبــᓄ : 整理 のデコメ絵文字

整理 のデコメ絵文字 ᓘـب اولـیـش ڪـہ اבبـہ 整理 のデコメ絵文字

グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字 בوᓄـے لطـᓅـا ڪپے ᓅــᓆـط با ذڪر ᓄـنبع انجاᓄ شـہ グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字 بـا تباבل لینڪ لوگو ᓄـواᓅــᓆــᓄـ グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字 ᓅـᓆـط با ᓄـعرᓅـت باشیـב بعـב چنـב وᓆـت پاڪ نڪنیـטּ グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字

 اگـہ ᓄـشڪلے تو وبـᓄ بوב ᓗـتـᓄـا بهـᓄ بگیـטּ ... 

 وروב پسرا ᓄــᓄـنوعـہ 

 نظـر هـᓄـ ᓅـراᓄـوش نشـہ ... 

 اگـہ از وبـᓄـ ᓘـوشت نیوᓄــב اجبار نیست بـᓄـونے Ctrl + W 

 اگـہ هـᓄـ ᓘـوشت اوᓄــב ᓘـب چـہ بهتر Ctrl + D 

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字 اᓄـیـבوارᓄ رعایت شـہ グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字